Δημήτρης Γκρίτζαλης
Πρόεδρος Επιτροπής

Δημήτρης Γκρίτζαλης

Kαθ. Κυβερνοασφάλειας, Δ/Ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ασφάλεια & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, ΟΠΑ

Ο Δημήτρης Γκρίτζαλης είναι Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμή­μα Πλη­ρο­­φορικής του Οι­­­­­­κο­­νο­­μι­­­κού Πα­­νε­πι­στη­μίου Α­­θη­νών. Ε­­πί­­­σης, Διευ­θυ­ντής του Προ­­­γράμ­­μα­τος Με­τα­πτυ­χιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συ­­­­­στή­μα­τα και Διευθυντής της Ε­ρευ­νη­τικής Ο­μά­δας Α­σφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υ­­ποδομών (INFO­SEC). Δια­τέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Έ­ρευ­νας (2017-19), Πρό­εδρος του ΕΛΚΕ (2016-19), Α­να­πλη­ρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (2016-17) και Πρό­ε­δρος του Κέ­­ν­τρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ­ΔΙ­Β­ΙΜ) (2018-19) του Πανε­πι­στη­μί­ου.

Τα τρέ­­χοντα ε­ρευ­­νητικά του ενδια­φέ­ρο­ντα αφορούν, μεταξύ άλλων Κυβερνοασφάλεια, Προ­­­στα­­­­­σία Κρί­σι­μων Υποδομών ΤΠΕ, Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας, Ιδιωτικότητα στα Μέ­σα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ασφάλεια στο Internet-of-Things και Προ­στασία Προ­σωπικών Δε­δομένων.

Ο κ. Γκρίτζαλης υπηρέτησε ως μέλος της Αρχής Προ­στα­σί­ας Προσωπικών Δε­δομένων, με κύ­­­­­ρι­α αρμοδιότητα τη δι­εύ­θυν­ση της διενέργειας ελέγχων ασφάλειας πληρο­φο­­­ρια­κών συ­­στη­­­­­μά­των (1997-02). Επίσης, διατέλεσε Πρό­ε­δρος του Δι­­οι­­κητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΟ Ψη­φι­α­κές Ενισχύσεις Α.Ε. (2010-11), μέ­λος του Δι­οι­κη­τικού Συμ­­βου­λίου (19­88-96) και Πρό­εδρος (1996-98) της Ελ­λη­νι­κής Ε­ται­ρεί­ας Ε­­πι­­στη­­μό­νων Η/Υ & Πλη­ρο­φο­ρικής (ΕΠΥ), Πρό­εδρος του Γνω­μο­­­δοτικού Τε­­χνι­κού Συμ­βου­λί­ου του Υπ. Δη­μό­­σιας Διοίκησης & Α­­­πο­κέ­ν­τρω­σης (2003 -04) και Eθνικός Eμπει­­ρο­γνώ­­μο­νας (Per­ma­­nent Sta­keholders Group Mem­­ber) στη Euro­pe­an Net­­work & In­for­ma­tion Se­cu­­ri­ty A­gen­cy (ENI­S­A) (2012-15).

Για περισσότερα από 35 χρόνια, ο κ. Γκρίτζαλης έχει διευθύνει ή συμ­με­τάσχει σε περισσό­τε­ρα α­­πό 150 έρ­­­­γα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε θέματα α­­­σφά­­λειας πλη­­­ρο­­φο­ρι­α­­κών συ­στη­­­μά­των, ε­λέγ­χου και α­ξι­ο­λό­­γησης α­σφά­λειας, προστασίας κρίσιμων υποδομών, προστασίας δε­δομένων κλπ.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του κ. Γκρίτζαλη περιλαμβάνει περισσότερες από 150 επι­στη­μονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστη­μο­νι­κά περιοδικά, συνέδρια και κε­­­­φάλαια σε βιβλία, στις οποίες έχουν γίνει περισσότερες από 7.500 αναφορές. Ελ­­­λη­­νι­­­κοί και διεθνείς εκ­δο­τι­κοί οίκοι (Springer, Chapman & Hall, Kluwer Academics, Πα­π­ασ­ω­τηρίου, NewTechPub) έ­­χουν δη­μο­­σιεύσει 10 συγγράμματά του, ορισμένα από τα ο­ποί­α δι­δά­σκο­νται σε πλήθος Πανεπιστημιακών Τμη­­μάτων.